银瓶乍破水浆迸 银瓶乍破水浆迸意思

xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

xún shēng àn wèn dàn zhě shuí , pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。

寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。

yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 。

移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qū diào xiān yǒu qíng 。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

xián xián yǎn yì shēng shēng sī , sì sù píng shēng bù dé zhì 。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。

dī méi xìn shǒu xù xù dàn , shuō jìn xīn zhōng wú jìn shì 。

低眉信手续续弹,说尽心中无尽事。

qīng lǒng màn niān mǒ fù tiāo , chū wéi ní cháng hòu liù yāo 。

轻拢慢拈抹复挑,初为霓裳后六幺。

dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ 。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yān liú quán shuǐ xià tān 。

间关莺语花底滑,幽咽流泉水下滩。

shuǐ quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。

水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě qí tū chū dāo qiāng míng 。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

qū zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn kè 。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛客。

zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài xiā mB líng xià zhù 。

自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fāng dì yī bù 。

十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

qū bà cháng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。

银瓶乍破水浆迸 银瓶乍破水浆迸意思

曲罢常教善才服,妆成每被秋娘妒。

wǔ líng nián shǎo zhēng chán tóu , yī qū hóng xiāo bù zhī shù 。

五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

diàn tóu yún bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。

钿头云篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。

今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

dì dì cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。

弟弟从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

mén qián lěng luò chē mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。

门前冷落车马稀,老大嫁作商人妇。

shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。

商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

qù lái jiāng kǒu kōng shǒu chuán , rào chuán míng yuè jiāng shuǐ hán 。

去来江口空守船,绕船明月江水寒。

yè shēn hū mèng shǎo nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。

夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì zēng xiāng shí 。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。

我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。

xún yáng dì pì wú yīn lè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。

浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。

住近湓江地低湿,黄庐苦竹绕宅生。

qí jiān dàn mù wén hé wù , dù juān tí xuè yuán āi míng 。

其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

qǐ wú shān gē yǔ cūn dí , ǒu yǎ cháo nán wéi tīng 。

岂无山歌与村笛,呕哑嘲难为听。

jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān lè ěr zàn míng 。

今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

mò cí gēng zuò dàn yī qū , wéi jūn fān zuò pí pá xíng 。

莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。

gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

zuò zhōng qì xià shuí zuì duō , jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。